კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 1. შესავალი
  ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, განსაზღვრავს ჩვენი სერვისის გამოყენებას და
  განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიცავთ და გავცემთ ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ
  თქვენს მიერ ჩვენი ვებგვერდების გამოყენების შედეგად.
  ჩვენსა და თქვენს შორის შეთანხმება (კონტრაქტი) მოიცავს აღნიშნულ წესებს და პირობებს
  და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (”შეთანხმებები”). თქვენ აცნობიერებთ, რომ
  წაიკითხეთ და გესმით შეთანხმებები და ეთანხმებით მათ.
  ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვა სერვისებზე
  წვდომის მსურველზე.
  2 . კომუნიკაცია
  ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ სიახლეების, მარკეტინგული ან
  სარეკლამო მასალების და სხვა ინფორმაციის მიღებაზე, რომელიც შეიძლება ჩვენგან იქნას
  გამოგზავნილი. ამასთან, თქვენ შეიძლება უარი თქვათ ზემოთ აღნიშული ინფორმაციის
  მიღებაზე
 2. შეძენა/ყიდვა
  თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიას იძლევით, რომ: თქვენ გაქვთ იურიდიული უფლება
  გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათი(ებ)ი ან გადახდის სხვა მეთოდი(ებ)ი ნებისმიერი
  შეძენასთან დაკავშირებით; და რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის
  ნამდვილი, სწორი და სრულყოფილი.
  ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ თქვენი
  შეკვეთა გარკვეული მიზეზების გამო, მათ შორის მაგრამ არა მარტო: პროდუქტის ან
  მომსახურების ხელმისაწვდომობა, პროდუქტისა თუ მომსახურების აღწერილობაში ან
  ფასში შეცდომების არსებობის არსებობა, შეცდომები თქვენს შეკვეთაში ან სხვა მიზეზები.
  ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთაზე, თაღლითობის ან
  უნებართვო ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.
 3. პროდუქტის უკან დაბრუნების პირობები:
  თქვენ შეგიძლიათ პროდუქტის უკან დაბრუნება მოითხოვოთ შეკვეთის მიღებიდან
  2 სამუშაო დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მიერ შეძენილი ნივთი
  გამოუყენებელი და დაუზიანებელი იქნება.
 4. თანხის უკან დაბრუნების პირობები:
  თანხის უკან დაბრუნება მოხდება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმ
  შემთხვევაში თუ დააკმაყოფილებთ პროდუქტის უკან დაბრუნების პირობებს.
 5. მიწოდება
  საქართველოს ტერიტორიაზე შეკვეთები მიაქვს კურიერს.
  მისამართზე მიტანა: თბილისში – 5ლარი.
  ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა შესაძლებელია შეკვეთის გაფორმებისას.
  მიწოდების დრო: 2 სამუშაო დღე თბილისი.
 6. შემადგენლობა/კონტენტი
  ნებისმიერი ვიზუალური და ტექსტური მასალა, რომელი განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე, წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას ან აქვს გამოყენების ნებართვა. თქვენ არ
  გაქვთ უფლება გაავრცელოთ, შეცვალოთ, გადაუგზავნოთ, გადმოწეროთ, დააკოპიროთ ან
  გამოიყენოთ აღნიშნული კონტენტი სრულად ან ნაწილობრივ პირადი კომერციული
  მიზნებისთვის ან წინასწარ წერილობითი ნებართვის მიღების გარეშე.
 7. აკრძალული გამოყენება
  თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი მხოლოდ კანონიერი მიზნებით და პირობების
  შესაბამისად.
 8. შეწყვეტა
  ჩვენ შეგვიძლია შეწყვიტოს ან შეაჩეროს თქვენი ანგარიში და სერვისზე წვდომა
  დაუყოვნებლივ, წინასწარი შეტყობინების გარეშე ან პასუხისმგებლობის გარეშე, ჩვენი
  შეხედულებისამებრ, რაიმე მიზეზის გამო და შეზღუდვის გარეშე, მათ შორის, მაგრამ არ
  მხოლოდ პირობების დარღვევის შემთხვევაში.
  თუ გსურთ ანგარიშის შეწყვეტა, შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ მისი გამოყენება.
 9. მარეგულირებელი კანონი
  წესები და პირობები რეგულირდება და ინტერპრეტაცია ხორციელდება საქართველოს
  კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამისი მარეგულირებელი კანონის ფარგებში, მასთან
  კონფლიქტში მყოფი დებულებების გათვალისწინების გარეშე.
  ჩვენს მიერ ამ პირობების რაიმე უფლების ან დებულებების შეუსრულებლობა, არ
  განიხილება ამ უფლებების უგულებელყოფად. თუ ამ პირობების რომელიმე დებულება
  სასამართლოს მიერ ბათილად ან კანონიერი ძალის არმქონედ ჩაითვლება, ამ პირობების
  დარჩენილი დებულებები რჩება მოქმედად.
 10. ცვლილებები სერვისში
  ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენს მომსახურებაში, ჩვენი
  შეხედულებისამებრ. პერიოდულად, ჩვენ შეიძლება შევზღუდოთ წვდომა მომსახურების
  ზოგიერთი ნაწილზე ან მთლიან სერვისზე, მომხმარებლებზე, მათ შორის რეგისტრირებულ
  მომხმარებლებზე.
 11. დასტური/თანხმობა
  ჩვენი სერვისით ან ჩვენს მიერ მოწოდებული სხვა სერვისის გამოყენებით, ადასტურებთ,
  რომ წაიკითხეთ და გაეცანით ამ წესებს და პირობებს და ეთანხმებით მათ.